Vindmøller i vinden

Som nasjon er Norge sterkt knyttet til naturen, og den dominerende forståelsen av hva natur innebærer, er noe som er rent og uberørt av mennesker. Dette skillet er svært vanskelig å opprettholde i et moderne samfunn, da det er umulig å unngå at samfunnet påvirker naturen på flere ulike nivåer. Ulike syn på hva natur skal være og hvordan man bevarer den på best mulig måte, kommer godt til syne i kontroversene som omgir vindmølleparker. Selv om man både i politikken og ellers har vært mye opptatt av «det grønne skiftet» og hvordan vi kan minimere utslippene våre, er det lite som har skjedd med for eksempel vindmølleparker, som jeg vil ta for meg i denne artikkelen.

Vindmøller som venn og fiende

I Danmark har de siden 1970-tallet vært fremragende på vindkraft, og elektrisitet fra vindmøller dekker snart halvparten av landets behov for strøm. Tar du en kjøretur i Danmark skal du ikke langt før du ser en vindmølle, der de nærmest har blitt en naturlig del av det flate danske landskapet. Dette har frem til nylig gått relativt smertefritt for seg, men utbygging av vindmølleparker er kontroversielt også i Danmark.

Vindmølleparker baserer seg på vindkraft, og er dermed i utgangspunktet en såkalt «grønn» og «ren» energikilde. Vannkraft har det samme utgangspunktet, men har i motsetning til vindkraft hatt en lang tradisjon i Norge. Mangelen må motstand mot vannkraftverk kan henge sammen med at de ikke oppfattes som like skjemmende i naturbildet. Vindmølleparker blir derimot raskt tolket som miljøfiendtlig av miljøaktivister og lokalbefolkning, siden utbyggingen av slike parker betyr at man må gjøre store inngrep i naturen. Lokalbefolkningen er ikke bare bekymret for at utsikten skal bli ødelagt, det handler om at industrialiseringen kryper lengre og lengre ut i naturen.

Fuglelivet er truet

Dette kan ha store konsekvenser spesielt for fuglelivet, da fugler ikke bare har en lei tendens til å krasje i vindmøllene, men også unngår å hekke i nærheten av de store bygningene. Dette kan bli problematisk hvis vindmølleparkene bygges i områder der spesielle fuglearter pleier å hekke. Vi kan ikke være sikre på at fuglene finner andre egnede steder å lage reir. Truede arter som havørn blir knust i vindmøllene til stadighet, og flaggermusbestanden i Europa opplever en klar tilbakegang.

I kampen mellom industri og natur så er det ikke naturen som pleier å vinne. Til tross for at vindmøller kan representere et miljøvennlig tiltak, så vil dette i noen tilfeller kun gjelde på et globalt nivå, og ikke på et lokalt nivå. Det vil si at selv om det er bedre for klimaet et verdensperspektiv, kan det bety store konsekvenser for lokal natur og dyreliv. Spørsmålet blir hvor stort behovet for vindkraft egentlig er, og om vi ikke heller burde undersøke andre løsninger i jakten på ren og grønn energi.